Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykke. I Danmark er der 12 lokale offerrådgivninger – én i hver politikreds. Hver af disse yder støtte telefonisk og ved fysisk møde.

De 12 lokale offerrådgivninger er alle organiseret med lokale bestyrelser og vedtægter. Samlet set er der ca. 200 frivillige rådgivere i de 12 lokale offerrådgivninger. Antallet af frivillige varierer fra fem på Bornholm til ca. 40 i Offerrådgivningen i Hovedstaden.

På landsplan varetager paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark de 12 lokale offerrådgivningers interesser. Det inkluderer blandt andet uddannelse, udvikling, kvalitetssikring, synlighed, sikring af ofres retssikkerhed og mere.

Paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark er organiseret med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra landets 12 offerrådgivninger. Formanden for Offerrådgivningen i Danmarks bestyrelse er typisk en lokalformand i en af landets offerrådgivninger.

Medlemmer i Offerrådgivningen i Danmarks bestyrelse vælges for 2 år.

Du kan læse mere om Offerrådgivningen i Danmarks bestyrelse her.

Du kan også læse vores vedtægter her.

 

Offerrådgivningens historie

Som den eneste NGO i Danmark – og måske i verden – er Offerrådgivningens ydelse og målgruppe defineret i bemærkningerne til en lov.

I bemærkningerne til Lov nr. 349 af 23. maj 1997 (styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser mv.) er beskrevet en række administrative initiativer, som blev iværksat i forbindelse med lovforslagets vedtagelse.

Et af initiativerne var etableringen af et landsdækkende netværk af lokale offerrådgivninger i landets politikredse, hvor frivillige støttepersoner skulle tilbyde ofre for forbrydelser støtte og vejledning.

Loven trådte i kraft den 1. juli 1997. Etableringen af offerrådgivningerne blev indledt ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om offerrådgivning af 25. juni 1998.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at formålet med offerrådgivningerne er at give personlig støtte til ofre for forbrydelser, ligesom ofrene skal kunne få vejledning om mulighederne for psykologhjælp, advokatbistand og eventuelt vejledning om mulighederne for at søge erstatning.

Den 10. november 2001 blev Offerrådgivningen i Danmark etableret.